Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bear Internet Hosting, onderdeel van Bear Internet Media.

Zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel:
Bear Internet Media
Zuivelhof 1
1473 PS Warder
contact@bearinternetmedia.com
KvK 63706571
BTW NL855363915B01
NL82INGB0006504140

Artikel 1.

Definities:

1. Bear Internet Hosting: Bear Internet Hosting is een onderdeel van Bear Internet Media gevestigd te Warder en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 63706571

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bear Internet Hosting een Overeenkomst heeft
afgesloten of aan wie Bear Internet Hosting een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Bear Internet Hosting ter beschikking wordt
gesteld, nadat deze door Opdrachtgever zelf is aangemaakt, met als doel de Dienst(en) aan te
vragen, te beheren dan wel te configureren.

5. Encryptiesleutel: de door Opdrachtgever bij de installatie van de backupsoftware te maken
unieke toegangscode, waarmee Opdrachtgever de te verzenden en/of opgeslagen data met
behulp van de backupsoftware kan coderen en decoderen, met als doel de data te beveiligen.

6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende
bijlagen met Opdrachtgever.

7. Dienst: de specifieke dienst die Bear Internet Hosting met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in
de Overeenkomst dan wel offerte.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bear Internet Hosting en Opdrachtgever krachtens welke Bear Internet Hosting de Dienst zal uitvoeren.

9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding).

10. Website: https://www.dewebhosting.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2.

Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding:

1. De Overeenkomst tussen Bear Internet Hosting en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever
een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat
aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven
omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Bear Internet Hosting een offerte opstelt
waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd
zal zijn.
Dit laatste is echter maatwerk (bijvoorbeeld voor een dedicated server dan wel colocatie) en dient per e-mail of per telefoon te worden aangevraagd.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Bear Internet Hosting, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Bear Internet Hosting het
recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen
in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Bear Internet Hosting alleen bindend indien en voor zover deze
door Bear Internet Hosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Bear Internet Hosting heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf
van reden.

7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden
gewijzigd.

8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Bear Internet Hosting.

9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
• de Overeenkomst.
• het eventuele afgesloten Service Level Agreement.
• de eventuele bijlagen.
• deze algemene voorwaarden.
• eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3.

Uitvoering van de Dienst:

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Bear Internet Hosting zo spoedig mogelijk de Dienst
uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Bear Internet Hosting dat de Dienst
naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Bear Internet Hosting het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk
is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bear Internet Hosting aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Bear Internet Hosting worden verstrekt.

5. Het is Bear Internet Hosting toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder
vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever

6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Bear Internet Hosting Opdrachtgever een administratieve
gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang
tot het Account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van
de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de
verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden
van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Bear Internet Hosting te
melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Bear Internet Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de
Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Bear Internet Hosting niet na komt
dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4.

Wijziging dienst:

1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het
feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden
wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit
minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan
Opdrachtgever.

2. Indien Bear Internet Hosting, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de
Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te
verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst
bekend was of behoorde te zijn, is Bear Internet Hosting gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten
aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Bear Internet Hosting tijdig Opdrachtgever heeft
geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever
zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet
uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of
kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5.

Prijzen:

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Bear Internet Hosting zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Bear Internet Hosting gerechtigd de gehanteerde
tarieven op elk moment te verhogen. Bear Internet Hosting zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of
per e-mail, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van
tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te
beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Het is Bear Internet Hosting toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 10% te verhogen (indexeren),
zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.

5. Alle voor Bear Internet Hosting uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van
Opdrachtgever, mits deze niet aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6.

Hosting en aanverwante diensten:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door
Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, cloud VPS of
e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Bear Internet Hosting die in strijd is
met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder
toestemming
van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk,
bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die
kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van
stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie
op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende
jurisdictie legaal zou zijn).

3. Bear Internet Hosting hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen
indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het
oordeel van Bear Internet Hosting gerechtvaardigd is, is Bear Internet Hosting gerechtigd het materiaal te verwijderen
of ontoegankelijk te maken. Tevens is Bear Internet Hosting in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van
Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Bear Internet Hosting zal
Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Bear Internet Hosting gerechtigd hiervan aangifte
te doen. Bear Internet Hosting kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie
overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze
instanties Bear Internet Hosting verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Bear Internet Hosting
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Bear Internet Hosting voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Bear Internet Hosting
is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van
Bear Internet Hosting in het kader van de klachtprocedure.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Bear Internet Hosting of internetgebruikers te
hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen
of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Bear Internet Hosting, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers
hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Bear Internet Hosting zal Opdrachtgever op de hoogte
stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet
zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan.

9. Zonder toestemming van Bear Internet Hosting is het Opdrachtgever verboden de door Bear Internet Hosting
verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden
over te dragen.

10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Bear Internet Hosting kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever
mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Bear Internet Hosting
bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra
opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen
van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een
afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

12. Opdrachtgever verstrekt hierbij Bear Internet Hosting een onbeperkte licentie om alle door
Opdrachtgever via de systemen van Bear Internet Hosting verspreide materialen te verspreiden, op te
slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Bear Internet Hosting geschikt geachte manier, echter
uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de
Overeenkomst door Bear Internet Hosting.

13. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Bear Internet Hosting afneemt, verklaart Opdrachtgever
bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten
uitgeeft). Bear Internet Hosting is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de
certificaathouder. Ook staat Bear Internet Hosting niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit
hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het
niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

15. Opdrachtgever is ten aanzien van “Cloud diensten” zelf verantwoordelijk voor het naleven
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bear Internet Hosting zal Opdrachtgever wel informeren over
de locaties van de servers in de cloud.

Artikel 7.

Colocatie:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot colocatie diensten (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij
Bear Internet Hosting of door Bear Internet Hosting ingeschakelde derden), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever is gerechtigd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of
andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet
krachtens de Overeenkomst door Bear Internet Hosting wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de
procedures als uiteengezet door Bear Internet Hosting volgen.

3. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder
overlast voor Bear Internet Hosting of derden.

4. Opdrachtgever zal instructies van Bear Internet Hosting ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen.
Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.

5. Opdrachtgever zal Bear Internet Hosting op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die
Bear Internet Hosting naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede
eventuele codes voor software en handleidingen alsmede tekeningen en specificaties van de
Apparatuur.

6. Opdrachtgever zal de Apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek
van Bear Internet Hosting zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking
stellen.

7. Indien Bear Internet Hosting met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter beschikking mag
worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor
haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of
schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op
Opdrachtgever verhaald.

8. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met
schriftelijke toestemming van Bear Internet Hosting. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht
zonder schriftelijke toestemming van Bear Internet Hosting, is Bear Internet Hosting gerechtigd tot herstel in de
oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf
te (laten) doen.

9. Opdrachtgever staat er voor in dat:
~ De Apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder
begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden;
~ De Apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving en
toepasselijke standaarden.

10. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet
beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Bear Internet Hosting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door
Opdrachtgever verzorgd.

11. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de Apparatuur ten allen
tijde in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Eventuele registraties, vergunningen of
(schriftelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeft voor het gebruik van de Ruimte of
de Apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.

12. Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem
ingeschakeld personeel of derden.

13. Bear Internet Hosting is ten allen tijde gerechtigd tot inspectie van de Ruimte.

14. Op verzoek van Bear Internet Hosting is Opdrachtgever gehouden een vervangende ruimte in het
datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende ruimte dan wel
datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan
wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd
opleveren aan Bear Internet Hosting. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Bear Internet Hosting worden
vergoed.

15. Bear Internet Hosting is gerechtigd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen
indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplichtig jegens
Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van
Bear Internet Hosting.

16. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Bear Internet Hosting het recht de
Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft
voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Bear Internet Hosting gerechtigd de
Apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden. Daarbij is Bear Internet Hosting gerechtigd
Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt
beëindigd, en er staan nog facturen open, heeft Bear Internet Hosting het recht de Apparatuur van
Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Bear Internet Media zijn
voldaan.

Artikel 8.

Connectiviteit:

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het
verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden
aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan
het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders
overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd
wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het
dataverkeer bij elkaar opgeteld.

4. Bear Internet Hosting kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die
Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is
Bear Internet Hosting bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra
dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen
van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een
afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 9.

Beschikbaarheid van de Dienst:

1. Bear Internet Hosting zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en
netwerken te realiseren, en om toegang tot door Bear Internet Hosting opgeslagen data te realiseren, maar
biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de
elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement
(SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid
het in dit artikel bepaalde.

2. Bear Internet Hosting zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.
Bear Internet Hosting is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Bear Internet Hosting is gerechtigd bepaalde
updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de
Dienst niet ten goede komt.

3. Bear Internet Hosting zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de
netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Bear Internet Hosting. Bear Internet Hosting kan
echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

4. Bear Internet Hosting stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij
Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Bear Internet Hosting is overeengekomen. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Bear Internet Hosting opgeslagen
data te maken.

5. Indien naar het oordeel van Bear Internet Hosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van de
computersystemen of het netwerk van Bear Internet Hosting of derden en/of van de dienstverlening via een
netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht
beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Bear Internet Hosting
gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te
wenden dan wel te voorkomen. Bear Internet Hosting mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk
gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien het gevaar veroorzaakt
wordt door of specifiek gericht is op de systemen van Opdrachtgever.

Artikel 10.

Domeinnamen en IP-adressen:

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Bear Internet Hosting voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het
verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn
onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende
instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende
instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Bear Internet Hosting vervult bij de aanvraag
slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Bear Internet Hosting, waarin
vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie
vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging
van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Bear Internet Hosting schadeloos voor alle schade die verband houdt
met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Bear Internet Hosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op
een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt
aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bear Internet Hosting.

6. Indien Bear Internet Hosting een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever,
zal Bear Internet Hosting medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing,
overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen
voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

8. Bear Internet Hosting heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel
op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij
de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in
gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een
schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is
Bear Internet Hosting gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand.

10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Bear Internet Hosting
en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden
meegenomen.
Bovendien kunnen meerdere klanten van Bear Internet Hosting onder hetzelfde IP-adres opereren.

11. Bear Internet Hosting heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan
Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 11.

Resellers:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen
vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van HostingIP door
Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico
en is niet gerechtigd voor of namens Bear Internet Hosting overeenkomsten te sluiten of de indruk te
wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Bear Internet Hosting is.

3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de
bij de offerte aangegeven grenzen van Bear Internet Hosting.

4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als
Bear Internet Hosting Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of
dienst(en). Bear Internet Hosting kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van
haar betalingsverplichtingen jegens Bear Internet Hosting.

6. Bear Internet Hosting zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever,
tenzij Bear Internet Hosting een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of
Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor
derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige
handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Bear Internet Hosting te gebruiken met als doel gebruik te
maken van de goodwill of goede naam van Bear Internet Hosting voor werving van klanten door
Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt
van producten en/of diensten van Bear Internet Hosting.

8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of
nalaten via de systemen of netwerken van Bear Internet Hosting dan wel die van haar leveranciers.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever
verkrijgt Bear Internet Hosting het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en
eventueel over te nemen.

Artikel 12.

Dienstverlening

1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief
worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Bear Internet Hosting vooraf bekend gemaakt worden.
Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders
overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Bear Internet Hosting
ede geen reactietijd garanties geven.

Artikel 13.

Rechten van intellectuele eigendom:

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of
terbeschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie,
adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
Bear Internet Hosting of diens (toe)leveranciers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit
de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar
maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of
te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de materialen.

4. Het is Bear Internet Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
materialen. Indien Bear Internet Hosting door middel van technische bescherming de materialen heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking
van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending
van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete van 12.500 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Bear Internet Hosting,
onverminderd het recht van Bear Internet Hosting om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of
andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 14.

Online backup:

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met
de backupsoftware van Bear Internet Hosting, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit
artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken
van de backup beschikbaar is en blijft.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld
strikt op te volgen.

4. Bear Internet Hosting kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of
andere niet aan Bear Internet Hosting toe te rekenen oorzaken zich voordoen.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het
installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup
handleiding.

6. Bear Internet Hosting is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de
Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de
Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de
Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij
Bear Internet Hosting opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 15.

Aansprakelijkheid:

1. De aansprakelijkheid van Bear Internet Hosting voor directe schade geleden door Opdrachtgever als
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Bear Internet Hosting van zijn
verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere
tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen
garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Bear Internet Hosting, diens werknemers
of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende
gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder
deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale
vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 750,- (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van Bear Internet Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen rust op Bear Internet Hosting geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 15 lid 1 genoemde maximumbedrag
komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van leidinggevend personeel van Bear Internet Hosting.

4. De aansprakelijkheid van Bear Internet Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Bear Internet Hosting onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Bear Internet Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bear Internet Hosting in staat is adequaat te reageren.

5. Bear Internet Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend
bij Bear Internet Hosting meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Bear Internet Hosting voor alle aanspraken van derden wegens
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat mede bestond uit door Bear Internet Hosting geleverde zaken, materialen of
resultaten.

Artikel 16.

Storingen en overmacht:

1. Bear Internet Hosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan
tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering
daarvan. Bear Internet Hosting zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten
kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte
stellen van de geplande buitengebruikstelling. Bear Internet Hosting is echter nooit aansprakelijk tot
schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Bear Internet Hosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van
tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien
een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Bear Internet Hosting zich
inspannen
om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die
voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever
van een bepaalde aanpassing af te zien. Bear Internet Hosting is niet gehouden tot enige vergoeding van
schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Bear Internet Hosting zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door
storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de
verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van
het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks,
stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bear Internet Hosting door zijn eigen leveranciers, ongeacht de
reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst
redelijkerwijs niet van Bear Internet Hosting kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst
worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie
langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17.

Duur en opzegging:

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere
termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website aangegeven
periode. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is
overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of
een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een
eenzelfde periode als welke was overeengekomen.

2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Bear Internet Hosting gerechtigd om per direct alle
opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op
te heffen. Bear Internet Hosting is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te
verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bedragen in geval van
opzegging dan wel beëindiging.

3. Door Bear Internet Hosting opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.
Bear Internet Hosting is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat
Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen
recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te
ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming, tenzij Bear Internet Hosting reeds met instemming van
Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op
basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard
zijn (zie artikel 7:46d BW).

6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt
heeft Bear Internet Hosting het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te
beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en
onverminderd het recht van Bear Internet Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18.

Betalingsvoorwaarden:

1. Bear Internet Hosting zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op
de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct
worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.

2. Bear Internet Hosting kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten
worden voldaan. Opdrachtgever dient Bear Internet Hosting hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever
hieraan niet kan voldoen is Bear Internet Hosting gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld
en heeft Bear Internet Hosting het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Bear Internet Hosting.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig
betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een
verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Bear Internet Hosting.

6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts,
indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8. In bovenstaande gevallen heeft Bear Internet Hosting voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst
of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie
te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever
die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 19.

Geheimhouding:

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Bear Internet Hosting zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
systemen van Bear Internet Hosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
Overeenkomst of Bear Internet Hosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk
bevel. In dat geval zal Bear Internet Hosting zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te
beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 20.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden:

1. Bear Internet Hosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Bear Internet Hosting
of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen
deze datum.

Artikel 21.

Slotbepalingen:

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd
aan de bevoegde Nederlandse rechter te Edam-Volendam.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de