PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Via de site van hostingbedrijf https://www.dewebhosting.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Bear Internet Hosting acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

– Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
– Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
– U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegeven verwerken.
– Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bear Internet Hosting is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-04-2017.

Gebruik van persoonsgegevens:

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens dierechtstreeks door u worden opgegeven,
in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens
– Geboortedatum
– IP-adres

Registreren:

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren
deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een
overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of
indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze
website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal:

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling:

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame:

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per e-mail, contactformulier en nieuwsbrief.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geînteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw
e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van
uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics:

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij
hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de
omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token.
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u
en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
– Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bear Internet Hosting
Zuivelhof 1
1473 PS Warder
Nederland
E-mail adres: contact@www.dewebhosting.nl